ജനയുഗം വാര്‍ത്തകള്‍

Archive for the ‘ജനകീയ യാത്ര’ Category

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ കാപട്യം ജയിക്കരുത്‌ – പി എ ഗോപി

Posted by ജനയുഗം വാര്‍ത്തകള്‍ on ഫെബ്രുവരി 4, 2009

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ കാപട്യം ജയിക്കരുത്‌

പി എ ഗോപി

janayugom-20090130_pago

Advertisements

Posted in ജനകീയ യാത്ര | Tagged: , , , | Leave a Comment »

ജനകീയയാത്രയുടെ സന്ദേശം സഫലമാകട്ടെ. – പാർവതി പവനൻ

Posted by ജനയുഗം വാര്‍ത്തകള്‍ on ഫെബ്രുവരി 3, 2009

ജനകീയയാത്രയുടെ സന്ദേശം സഫലമാകട്ടെ. – പാർവതി പവനൻ

janayugom-20090130_pana

Posted in ജനകീയ യാത്ര | Tagged: , , , | Leave a Comment »

മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെ പോരാട്ടം – ലോഹിത്ദാസ്‌

Posted by ജനയുഗം വാര്‍ത്തകള്‍ on ഫെബ്രുവരി 3, 2009

മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെ പോരാട്ടം- ലോഹിത്ദാസ്‌

janayugom-20090130_lohi

Posted in ജനകീയ യാത്ര | Tagged: , , , | Leave a Comment »

മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ മഹനീയത്യ്ക്കയുള്ള ജനകീയയാത്ര – മൂകേഷ്‌

Posted by ജനയുഗം വാര്‍ത്തകള്‍ on ഫെബ്രുവരി 3, 2009

മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ മഹനീയത്യ്ക്കയുള്ള ജനകീയയാത്ര – മൂകേഷ്‌

janayugom-20090130_muke

Posted in ജനകീയ യാത്ര | Tagged: , , | Leave a Comment »

മതങ്ങൾ ധർമം നിലനിർത്തണം – പത്മശ്രീ കെ ജെ യേശുദാസ്‌

Posted by ജനയുഗം വാര്‍ത്തകള്‍ on ഫെബ്രുവരി 3, 2009

മതങ്ങൾ ധർമം നിലനിർത്തണം

പത്മഭൂഷണ്‍ കെ ജെ യേശുദാസ്‌

janayugom-20090130_kj

Posted in ജനകീയ യാത്ര | Tagged: , , , | 1 Comment »

വിവേകം ജനിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം – ആലങ്കോട്‌ ലീലാകൃഷ്ണൻ

Posted by ജനയുഗം വാര്‍ത്തകള്‍ on ഫെബ്രുവരി 3, 2009

വിവേകം ജനിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം

ആലങ്കോട്‌ ലീലാകൃഷ്ണൻ

janayugom-20090129_alank

Posted in ജനകീയ യാത്ര | Tagged: , , | Leave a Comment »

നവമുതലാളിത്ത്ത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം – കെ പി രാമനുണ്ണി

Posted by ജനയുഗം വാര്‍ത്തകള്‍ on ഫെബ്രുവരി 3, 2009

നവമുതലാളിത്ത്ത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം

കെ പി രാമനുണ്ണി

janayugom-20090129_rama

Posted in ജനകീയ യാത്ര | Tagged: , , , | Leave a Comment »

ജനവിരുധ നയങ്ങൾകെക്തിരായ ചെറുത്തു നിൽപ്‌ – ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്‌

Posted by ജനയുഗം വാര്‍ത്തകള്‍ on ഫെബ്രുവരി 3, 2009

ജനവിരുധ നയങ്ങൾകെക്തിരായ ചെറുത്തു നിൽപ്‌

ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്‌

janayugom-20090129_chulli

Posted in ജനകീയ യാത്ര | Tagged: , , , | Leave a Comment »

മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെ സന്ദേശം – സി. രാധാകൃഷ്ണൻ

Posted by ജനയുഗം വാര്‍ത്തകള്‍ on ഫെബ്രുവരി 3, 2009

മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെ സന്ദേശം

സി. രാധാകൃഷ്ണൻ

janayugom-20090129_cradha

Posted in ജനകീയ യാത്ര | Tagged: , , , | Leave a Comment »

മതേതര സമൂഹത്തെ ഉണർത്താൻ ജനകീയ യാത്രകൾ ഉപകരിക്കട്ടെ – സുകുമാർ അഴീക്കോട്‌

Posted by ജനയുഗം വാര്‍ത്തകള്‍ on ഫെബ്രുവരി 3, 2009

മതേതര സമൂഹത്തെ ഉണർത്താൻ ജനകീയ യാത്രകൾ ഉപകരിക്കട്ടെ

സുകുമാർ അഴീക്കോട്‌

janayugom-20090129_suku01

Posted in ജനകീയ യാത്ര | Tagged: , , , , | Leave a Comment »