ജനയുഗം വാര്‍ത്തകള്‍

Posts Tagged ‘പ്രമേയം’

നവലിബറല്‍ സാമ്പത്തിക നയങ്ങള്‍ അനുഭവ പശ്ചാത്ത്ലത്തില്‍ തിരുത്തണം

Posted by ജനയുഗം വാര്‍ത്തകള്‍ on നവംബര്‍ 5, 2008

നവലിബറല്‍ സാമ്പത്തിക നയങ്ങള്‍ അനുഭവ പശ്ചാത്ത്ലത്തില്‍ തിരുത്തണം

സി പി ഐ ദേശീയ എക്സിക്യുട്ടീവ്‌ പ്രമേയം

1

1

2

2

3

3

Advertisements

Posted in പ്രമേയം | Tagged: , , , , | Leave a Comment »